Fericirii Film Festival

RO: Despre proiectul nostru

Gipsy Eye este un ONG dedicat romilor și non-romilor care lucrează în zona Pașcani. Promovăm cultura acestora și susținem tinerii din această comunitate. Practic, organizația lucrează într-o școală dintr-un sat, cu copii care se confrunta cu situații dificile, ajutându-i la învățătură și prin stabilirea activităților de educație non-formală. Pe de altă parte, organizația are o trupă de dans tradițional de romi care participă la numeroase festivaluri din întreaga țară și chiar în străinătate. Gipsy Eye găzduiește mai mulți voluntari europeni care lucrează în școală și susțin activitățile asociației.

Unul dintre scopurile principale ale asociației noastre este de a promova diversitatea interculturală și dialogul. Noi credem cu tărie că arta și cultura sunt mijloace eficiente prin care putem să ajungem  la îndeplinirea acestor obiective.

Cu această mentalitate, noi vrem să organizam un festival internațional de film la Sodomeni-satul unde are asociația noastră sediul – în Moldova, România. Prin această activitate, noi dorim să aducem o înțelegere interculturală la nivel local, între romi și populațiile de non-romi. Totodată, dorim să stabilim un nou eveniment cultural într-un loc cu posibiltăți reduse. Suntem dispuși să oferim oportunități tinerilor din jur, pentru ca aceștia să experimenteze voluntariatul într-un proiect inedit.

FFF, prima ediție

Festivalul va fi numit Fericirii Film Festival (FFF) și se află la prima ediție. Numele este legat de strada unde va avea loc, Strada Fericirii. Satul este situat foarte aproape de orașul Pașcani.  Partea superioară a acestei străzi este cunoscută ca fiind locația multor persoane de etnie romă cu venituri mici. Evenimentul va avea loc în grădina unei case deținute de asociație: de fapt, aceasta este viitorul sediu al organizației si este încă în construcții!

Festivalul va avea loc pe 15 și 22 iulie de la ora 19 până la ora 1.

Pentru această primă ediție, am ales tematica: “Romii din România și de altundeva“. Am ales filmele pe care le vom difuza în conformitate cu această întrebare. Anume: vom arăta documentare despre situația populației de romi în alte locuri din Europa și apoi vom avea ocazia să le comparam cu contextul românesc în cadrul discuțiilor.

Suntem deciși să oferim mai mult decât o simpla vizionare de film. Vom oferi snacks-uri și băuturi, multe animații (o expoziție despre Gipsy Eye, o bibliotecă de jocuri …) și multă performanță de la mai mulți artiști locali (teatru, muzică, dans …). Apoi, vom difuza filmele la finalul cărora vom purta discuții libere cu publicul în legătură cu documentarele vizionate.

Cine va fi implicat?

Prin intermediul acestui eveniment, Gispy Eye vrea să implice tineretul local. Am adunat deja mai mult de 40 de voluntari din liceele din Pașcani. Ei joacă un rol important în organizarea festivalului pe scară largă. Noi credem ca aceasta este o oportunitate pentru ei de a dobândi competențe în mai multe domenii, precum și confruntarea cu voluntariatul. De asemenea, alt scop este să le aducă o experiență interculturală. Într-adevăr, organizația găzduiește voluntari europeni care deja efectuează o parte activă și indispensabilă pentru acest eveniment, împreună cu mai mulți membri locali ai ONG-ului.

Cu filmele pe care le-am ales pana acum, am avut șansa să promovăm evenimentul pe scară internațională implicând directori și jurnaliști din Kosovo (Sami Mustafa cu Trapped by Law) și Franța (Arnaud Bamana et Gabrielle Courty avec Et Après On Verra; Bertrand Verfaillie et Dimitri Debaisieux cu Parole de Roms) prin difuzarea acestor filme.

EN:  About our project

Gipsy Eye is a Roma and non-Roma NGO working in the area of Pascani in eastern Romania. We are promoting Roma culture and empowering the youth from this community. Practically, the organization is working in a village school with children facing difficult situations, helping them to succeed in their studies and setting up non formal education activities. On the other hand, the organization has a troupe of traditional Roma dance taking part in many festivals in the whole country and even abroad. Gipsy Eye is hosting several European volunteers working in the school and sustaining the association activities.   

One of our association’s main purpose is to promote intercultural diversity and dialogue. We strongly believe that art and culture are efficient means to fulfill these objectives.

With this in mind, we are willing to organize an international film festival in Sodomeni -the village we are based in- in the Moldovan region of Romania. Through this activity we want to bring an intercultural understanding on the local level between Roma and non-Roma populations.  As well we want to set up a new cultural event in a place with a low offer of this kind. We are willing to give opportunities to the local youth, in order for them to experience volunteering in a cultural project.

 

FFF, 1st edition

The festival is going to be called Fericirii Film Festival. The name is related to the street it will take place in, Strada Fericirii (The Street of Happiness). The village is situated really close to the city of Pașcani. The upper part of this street is known as being the location of many Roma people with low incomes. The event will happen in the garden of a house owned by the association: in fact this is the future siege of the organization that is still currently being built!   

The festival will take place on the 15th and 22th of July from 7 pm to 1 am.

For this first edition we have chosen the theme: “Roma people in Romania and elsewhere”. We picked the movies we are going to broadcast in accordance with this issue. Namely we will show documentaries about the situation of Roma people in other European places and then link and compare them with the Romanian context in the discussions.

We are willing to provide more than a simple film screening. We will offer food and drinks, several animations (an exhibition, a games library…) and performance from several local artists (theatre, music,dance…). Then we will broadcast the movies and set up a discussion with the audience after.   

Who are we going to involve?

Through this event, Gispy Eye wants to involve the local youth. We already gathered more than 40 volunteers from Pașcani’s high schools. They are being implied in the festival organization on a large scale. We believe this is an opportunity for them to gain skills in many fields, as well as experiencing volunteering. We think it can also bring them an intercultural experience. Indeed, the organization is also hosting European volunteers who are undertaking an active and indispensable part to this activity together with several local members of the NGO.

With the movies we have chosen so far we have been willing to give an international dimension to the event, implying directors and journalists from Kosovo (Sami Mustafa with Trapped by Law) and France (Arnaud Bamana et Gabrielle Courty avec Et Après On Verra ; Bertrand Verfaillie et Dimitri Debaisieux avec Parole de Roms) by broadcasting their movies.


FR:  A propos du projet

Gipsy Eye est une ONG Rom et non-Rom travaillant dans les environs de Pascani, dans l’est de la Roumanie. Nous visons à promouvoir la culture Rom et à aider la jeunesse issue de cette communauté. En pratique, l’organisation travaille dans une école de village avec des enfants faisant face à des situations difficiles, les aidant à mieux réussir leurs études et mettant en place des activités d’éducation non formelle. D’un autre coté, l’organisation a une troupe de danse traditionnelle Rom qui prend part a beaucoup de festivals dans tout le pays et même à l’étranger. Gipsy Eye accueille aussi des volontaires européens travaillant à l’école et aidant dans les activités de l’association.   

L’un des buts principaux de l’association est de promouvoir la diversité et le dialogue interculturel. Nous croyons profondément que l’art et la culture sont des moyens efficaces de remplir ces objectifs. 

Avec cette idée en tête, nous souhaitons organiser un festival international de films à Sodomeni -le village dans lequel nous sommes basés- dans la Moldavie de Roumanie. A travers cette activité, nous souhaitons apporter une compréhension interculturelle au niveau local entre les populations Rom et non-Rom. Egalement, nous voulons mettre en place une nouvelle offre culturelle dans un endroit où elles sont peu nombreuses. Nous voulons donner des opportunités à la jeunesse locale, de façon à ce qu’ils puissent expérimenter le volontariat dans un projet culturel.

FFF, 1ère édition

Le festival se nommera Fericirii Film Festival. Le nom vient de la rue dans laquelle il se déroulera, Strada Fericirii (la Rue du Bonheur). Le village est tout près de la ville de Pașcani. La partie supérieure de la rue est connue pour être habitée par beaucoup de Roms avec de faibles revenus. L’événement se passera dans le jardin d’un bâtiment détenu par l’association: il s’agit en fait du future siège de l’organisation qui est toujours en construction!   

Le festival prendra place les 15 et 22 juillet de 19 heures à 1 heure du matin.

Pour cette première édition, nous avons choisis le thème: “Les Roms en Roumanie et ailleurs“. Nous avons selectionnés les films que nous souhaitions diffuser en rapport avec cette problématique. Nous proposerons des documentaires sur la situation des Roms dans d’autres endroits, puis ferons le lien et les comparerons avec la situation en Roumanie au cours des discussions. 

Nous voulons offrir plus qu’une simple diffusion de film. Nous proposerons des casse-croûtes et des boissons, plusieurs animations (une exposition, une ludothèque…) ainsi que des performances de plusieurs artistes locaux (théâtre, musique, danse…). Puis nous diffuserons les films pour ensuite en discuter avec le publique.    

Qui allons nous impliquer?

A travers cette événement, Gipsy Eye souhaite impliquer la jeunesse locale. Nous avons déjà rassemblés plus de 40 volontaires des lycées de Pascani qui sont très impliqués dans l’organisation du festival. Nous croyons que, pour eux, il s’agit là d’une opportunité d’acquérir de nombreuses compétences dans beaucoup de domaines, ainsi que d’expérimenter le volontariat. Nous pensons également pouvoir leur apporter une expérience inter-culturelle. L’organisation accueille des volontaires européens qui assument une partie active et indispensable de cette activité en compagnie de plusieurs membres locaux de l’ONG.

Avec les films que nous avons choisis, nous souhaitons donner une portée internationale à l’événement, en impliquant des réalisateurs et des journalistes du Kosovo (Sami Mustafa avec Trapped by Law) et de France (Arnaud Bamana et Gabrielle Courty avec Et Après On Verra ; Bertrand Verfaillie et Dimitri Debaisieux avec Parole de Roms)  en diffusant leurs films. 

Advertisements